Rik Nuyts jpeg

INDOOR TENNIS - seizoen 2020/2021


 • 5 verzorgde overdekte gravelterreinen
 • van maandag 28 september 2019 t/m zondag 4 april 2021

met uitzondering van: sinterklaastornooi-van 27/11 t/m 5/12/2019


VASTE EN LOSSE VERHURING

VAN MAANDAG T/M VRIJDAG

 • van 9u30 tot 18u30:   €360 voor een vast uur,      € 16 voor een los uur
 • van 18u30 tot 22u30: €460 voor een vast uur,      € 16 voor een los uur


WEEKEND

 • van 8u30 tot 17u30:   €360 voor een vast uur,       € 16 voor een los uur


KLIK HIER OM ONLINE EEN LOS PLEIN TE RESERVEREN


WINTERLIDMAATSCHAP VOOR ALLE DAGEN EN UREN

 • Met het winterlidmaatschap kan je via het online- reservatiesysteem pleinen reserveren op alle dagen en uren tijdens de openingsuren en dit volgens beschikbaarheid. (opgelet: op werkdagen tussen 18u30 en 21u30 zijn er zo goed als geen pleinen beschikbaar, dit zijn allemaal vaste uren)
 • prijs: € 140 voor het ganse winterseizoen
 • onbeperkt aantal keer spelen, na ieder speeluur  kan je opnieuw reserveren
 • je kan ook met niet-winterleden spelen, zij betalen 8 euro baanhuur, zowel bij enkel- als dubbelspel
 • het winterlidmaatschap is wel niet geldig als betaling voor de wintercompetitie
 • Je bent lid na het overschrijven van het lidgeld op rekeningnummer: BE94 7330 5420 2014


vanaf begin oktober, op zaterdag en/of zondag

 • Poules met + - 3 wedstrijden voor nieuwjaar, daarna herpouling met opnieuw + - 3 wedstrijden na nieuwjaar.
 • Planning volges uw beschikbaarheid
 • Dubbel Dames, Dubbel Heren, Dubbel Gemengd, Enkel Dames, Enkel Heren
 • Je hoeft geen lid te zijn van TC De Chalet
 • Inschrijven voor 15 september


De wintercompetitie is een recreatieve en vriendschappelijke organisatie waar speelplezier voorop staat.

PRIVACYVERKLARING TC DE CHALET


In deze privacyverklaring willen we alle bij TC DE CHALET aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC DE CHALET houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat:

•wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

•wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als TC DE CHALET zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TC DE CHALET (t.a.v. Mario Mertens)

Oudesteenweg 66 – 2280 Grobbendonk

mario@tcdechalet.be - 0475/62 44 41


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TC DE CHALET verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

• Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

• Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

• Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);

• Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);

• Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);

• Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);

• Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);

• Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).


Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

• Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

• Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd  belang);

• Sportongevallen (wettelijke verplichting);

• Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

• Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).


Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.


Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … 


Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.


Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


TC DE CHALET houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.


Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

• leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);

• tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);

• terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);

• sportongevallenverzekering (verzekeraar);

• internetomgeving (webhosting);

• nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

• bestellingen en betalingen (bestelplatform).


Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).


Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).


Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

• Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

• Alle personen die namens TC DE CHALET van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Bewaartermijn

TC DE CHALET bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).


Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.


U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).


U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be


Wijziging privacy statement

TC TC DE CHALET kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. UPDATE COVID-19 MAATREGELEN VOOR TENNIS EN PADEL.


Volgens het laatste ministerieel besluit dat vanaf maandag 2 november 2020 van kracht is, krijgen we opnieuw groen licht voor indoor sportbeoefening door kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later).
Lessen en trainingen voor kinderen tot en met 12 jaar die goedkeuring kregen van het lokaal bestuur mogen opnieuw doorgaan, zowel outdoor als indoor.
We hebben ondertussen de goedkeuring gekregen van onze burgemeester om voor deze groep de lessen terug aan te vatten.


Voor padel is dubbelspel(outdoor) toegelaten.


Alle lessen, vaste winterpleinen, abonnementen, wintercompetitie, ... worden ingehaald, verlengd of gecompenseerd.

Vermits we totaal geen gedacht hebben van hoelang deze situatie gaat duren, kunnen we het momenteel niet zeggen op welke manier (voor wie, wat, hoe, ...) we dit gaan doen.

 

We rekenen op jullie begrip voor deze uitzonderlijke situatie.


Wees sterk en zorg voor elkaar.


Mario & Magalie

 


Overzicht corona-maatregelen vanaf 2 november 2020

INDOORTENNIS

Indoortennis is NIET toegelaten met uitzondering van de lessen voor -12 jarigen(zie lessen)


PADEL

Padel(outdoor) is TOEGELATEN. Ook met 4 spelers.

De 1,5m afstandsregel is hier van toepassing.

Lessen met max. 3 personen zijn mogelijk.

Klik hier om te reserveren.


TENNISLESSEN

- de lessen voor kinderen tot/met 12 jaar(2008 en jonger) kunnen opnieuw doorgaan
- deze lessen starten opnieuw  vanaf volgende week maandag 9/11
- de lessen gaan verder op het oorspronkelijke uur en dag tenzij anders afgesproken
- kiss & ride principe, - supporters/ouders zijn niet toegelaten in de ballonnen
- ouders/begeleiders zetten de kinderen af aan de buitenkant van de draaideur en komen ze daar ook  terug ophalen
- toiletten zijn toegankelijk voor de kinderen(eventueel onder begeleiding van een trainer)


Wat de lessen voor de +12 jarigen betreft brengen we jullie meteen op de hoogte vanaf het moment dat deze terug worden toegelaten.

TC DE CHALET


TennisClub en fietscafé gelegen langs het Albertkanaal.Telefoon: 014/51 77 17

Email: mario@tcdechalet.be
Oudesteenweg 66, Grobbendonk

Bereikbaar via de grote parking aan het jaagpad.


Openingsuren

Zomerseizoen (van begin april tot eind september)

Maandag: 9:00  - 0:00

Dinsdag: 9:00  - 0:00

Woensdag: 9:00  - 0:00

Donderdag: 13:30  - 0:00

Vrijdag: 9:00  - 0:00

Zaterdag: 9:00  - 18:00

Zondag: 9:00  - 18:00


Winterseizoen(van begin septemberl tot eind maart)

Maandag: 9:00  - 12:00 en van 17:00 - 0:00

Dinsdag: 9:00  - 0:00

Woensdag: 9:00  - 0:00

Donderdag: 13:30  - 0:00

Vrijdag: 9:00  - 0:00

Zaterdag: 9:00  - 18:00

Zondag: 9:00  - 18:00


Copyright. All Rights Reserved By TC De Chalet.