LIDMAATSCHAP ZOMERSEIZOEN 2021


LIDMAATSCHAP IS PAS GELDIG NA REGISTRATIE VIA DEZE LINK

EN NA BETALING.

Registratie is voor "ieder lid" verplicht via deze weg.

Opgelet! Je krijgt kortelings na het invullen van het formulier een e-mail via TennisVlaanderen met een uitnodiging tot betaling. Deze kan in je SPAM(ongewenste e-mail) terecht komen.


Je kan dan via deze weg een ingevuld attest downloaden voor een vergoeding van het ziektefonds.RESERVATIEREGLEMENT TENNIS

 • We gebruiken het elektronisch reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen (tennisbond). Contacteer TC De Chalet bij problemen met de terreinreservatie. 

RESERVEER EEN PLEIN.  (vanaf 15 maart)

HOE RESERVEER IK EEN PLEIN.

 • Je kan tot 6 dagen op voorhand reserveren.
 • Leden vanaf 16 jaar kunnen 1X tijdens weekdagen vanaf 18u30 reserveren en 1X tijdens weekdagen vóór 18u30 en weekends. (je kan dus twee reservaties hebben).

           In minder drukke periodes kan dit aangepast worden naar meer mogelijkheden tot reserveren.

 • Leden tot 15 jaar kunnen pleinen reserveren tijdens weekdagen tot 18u30 en tijdens weekends.
 • Na uw speelbeurt kan je steeds opnieuw reserveren.
 • Je kan enkel met een ander lid reserveren.
 • Pleinen annuleren tot 12 uur op voorhand, zoek anders een vervanger zodat het plein niet op het laatste moment vrij komt.

UITNODIGEN VAN NIET LEDEN

 • Ieder lid kan 2X per seizoen een niet-lid uitnodigen.
 • Het niet-lid betaalt dan €8
 • Het niet-lid kan maximaal 2X worden uitgenodigd.
 • Plein reserveren dient steeds via de bar te gebeuren.


                                                                                                              

TARIEF 2021:


Volwassenen en 15+:

 • Geboren 2005 of vroeger
 • 145 euro, inclusief bondsbijdrage en verzekering


Jeugd 13 tot 15 jaar:

 • Geboren 2006, 2007, 2008 
 • 95 euro, inclusief bondsbijdrage en verzekering
 • Voor tennis kunnen jeugdspelers geen pleinen reserveren na 18u30


Kinderen tot en met 12 jaar:

 • Geboren 2009, 2010, 2011, 2012
 • 55 euro, inclusief bondsbijdrage en verzekering
 • Voor tennis kunnen jeugdspelers geen pleinen reserveren na 18u30


Kinderen tot en met 8 jaar:

 • Geboren 2013 of later
 • 35 euro, inclusief bondsbijdrage en verzekering
 • Voor tennis kunnen jeugdspelers geen pleinen reserveren na 18u30


Families:

 • Vanaf 3 gezinsleden officieel wonende op hetzelfde adres
 • 355 euro voor 3 gezinsleden en 50 euro per bijkomend lid, inclusief bondsbijdrage en verzekering
 • Opgelet! Inschrijven via mario@tcdechalet.be. Dit kan niet via onderstaande link.


LIDMAATSCHAP TENNIS & PADEL

 • Speel zomer en winter onbeperkt tennis (ook indoortennis, losse verhuring) en padel. 
 • 12 maanden, kan ingaan op 1 april of 1 oktober, andere instapmomenten ook mogelijk met aanpassing van het lidgeld
 • Volwassenen en 16+, 400 euro, inclusief bondsbijdrage en verzekering


LOSSE VERHURING ZOMERSEIZOEN (NIET-LEDEN)

 • 16 euro per uur, of 8 euro als je samen met een lid speelt
 • Niet mogelijk tijdens piekuren


 • 25 euro, aansluiting Tennis Vlaanderen zonder lidmaatschap De Chalet 
LIDMAATSCHAP IS PAS GELDIG NA REGISTRATIE VIA DEZE LINK EN NA BETALING.

Registratie is voor "ieder lid" verplicht via deze weg.

Opgelet! Je krijgt kortelings na het invullen van het formulier een e-mail via TennisVlaanderen met een uitnodiging tot betaling. Deze kan in je SPAM(ongewenste e-mail) terecht komen.


Je kan dan via deze weg een ingevuld attest downloaden voor een vergoeding van het ziektefonds.LEO NAGELS_Logo-Website
Rik Nuyts jpeg

Word nu lid en speel voor slechts €100

tot eind september.

Voordelen van het lidmaatschap bij TC De Chalet:

 • inclusief aansluiting (€ 18) bij Tennis Vlaanderen (tennisbond), hiermee kan je overal tornooi spelen en ben je verzekerd
 • onbeperkt aantal keren komen tennissen zonder bijkomende kosten van april tot eind september
 • online reservatiesysteem
 • gratis deelname aan activiteiten

PRIVACYVERKLARING TC DE CHALET

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC DE CHALET aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC DE CHALET houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat:

•wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

•wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TC DE CHALET zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TC DE CHALET (t.a.v. Mario Mertens)

Oudesteenweg 66 – 2280 Grobbendonk

mario@tcdechalet.be - 0475/62 44 41

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TC DE CHALET verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

• Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

• Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

• Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);

• Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);

• Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);

• Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);

• Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);

• Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

• Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

• Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd  belang);

• Sportongevallen (wettelijke verplichting);

• Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

• Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

TC DE CHALET houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

• leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);

• tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);

• terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);

• sportongevallenverzekering (verzekeraar);

• internetomgeving (webhosting);

• nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

• bestellingen en betalingen (bestelplatform).

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

• Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

• Alle personen die namens TC DE CHALET van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn

TC DE CHALET bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

TC TC DE CHALET kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.